X
تبلیغات
آب کرفس
ABOUT
CATS
TAGS
PAST
LINKS
POSTS
CODES
TEMP
آب کرفس
دوشنبه بیست و نهم مهر 1392

هرگز با احمق ها بحث نکنید. آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند.


مارک تواین

∫ .